...
Thursday, July 26, 2012
هنوز گریه نکرده ام، هنوز کامل امیدم را از دست نداده ام...
می ترسم که همین روزها، بغضم بترکد در عزای مرد نقاش.