...
Friday, May 10, 2013
یکی از فیلم هایی که روز من رو ساخت 
یکی از همون تفکراتی که سخت بود به تصویر کشیدنش اما تو این فیلم به راحتی نشون داده میشه که همه ما بیشتر از یک کرکتر داریم و بعضی هامون هم ایقدر نقش داریم برای اجرا که گم و گور شدیم